در اولین سال کاشت زعفران قطعا گل برداشت خواهید کرد حال مقدار برداشت گل و زعفران خشک با توجه به سال و مدیریت متفاوت میباشد

متوسط برداشت در هر هکتار ۱۰کیلو زعفران خشک می باشد .به آمار زیر توجه فرمایید(این آمار بر اساس هکتار و بر اساس تحقیقات چند سال پیش میباشد)

در سال اول در ۱ هکتار بین ۵/۱ کیلو تا ۲ کیلو زعفران خشک میتوان برداشت کرد.

در سال دوم ۴ تا ۶ کیلو زعفران خشک میتوان برداشت کرد.

در سال سوم ۸ تا ۱۰ کیلو زعفران خشک میتوان برداشت کرد.

و در سال های بعدی ۱۰ یا بیشتر میشود برداشت کرد مثلا در سال ۹۲ کشاورز نمونه کشوری در ۱ هکتار ۲۵ کیلو زعفران خشک برداشت کرده که این موفقیت یک مدیریت قوی می طلبد ، شاید یک روز شما این رکورد را بشکنید.

 _۱ کیلو گل زعفران برابر با ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ عدد گل میباشد .

نسبت گل به خامه ۳ به ۱ میباشد . مثلا از ۷۰ کیلو گل ۱ کیلو زعفران خشک برداشت می شود.

قیمت تقریبی هر کیلو زعفران در سال ۹۲ بین ۴/۵ تا ۵ میلیون تومان میباشد ، متوسط درآمد در هر هکتار ۵۰ میلیون تومان در سال می باشد.